Ders Tanımları

 • LAW 503 - Milletlerarası Ticari Tahkim
 • Milletlerarası ticaretin olağan uyuşmazlık çözüm yöntemi milletlerarası tahkimdir. 2001 yılında Milletlerarası Tahkim Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu derste, Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca Türkiye'de gerçekleşecek bir tahkim yargılaması hakkında ayrıntılı bilgiler aktarılmaktadır. Bu kapsamda, hakemlerin seçilmesinden hakem kararına karşı kanun yollarına başvurulmasına kadar bir tahkimin tüm aşamaları, uygulamadan verilen örneklerle aktarılmaktadır.
 •  
 • LAW 506 - Uluslararası Ticaret Hukuku
 • Uluslararası ticari sözleşmelerin yapılması, uygulanacak hukuk, uluslararası ticari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümü, milletlerarası yetki, uluslararası ticarette kullanılan teslim şekilleri, ödeme yöntemleri, uluslararası uygulamada banka teminat mektupları, dış ticarette finansman teknikleri, milletlerarası inşaat hukuku, bu derste anlatılacak konuları oluşturmaktadır.
 •  
 • LAW 513 - Rekabet Hukukunun Genel Esasları
 • Dersin konusunu, piyasalardaki serbest rekabetin işleyişini tehdit eden 'yoğunlaşma' olgusunu önlemeyi amaçlayan rekabet hukuku mevzuatı oluşturmaktadır. Temel olarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un maddi hükümleri çerçevesinde işlenecek olan derste, rekabet hukukunun doğum sebepleri, gelişimi, temel kavramları, kanunun genel yapısı, anayasal temelleri, rekabeti sınırlayıcı anlaşma ve uyumlu davranışlar ve işletme birliği kararları, hâkim durumun kötüye kullanılması, birleşme ve devirler, yaptırımlar, usul sorunları, kanunu uygulayacak makamlar gibi başlıklar altında rekabet hukukunun genel esasları anlatılacaktır.
 •  
 • LAW 514 - Tüketicinin Korunması Hukuku
 • Bu ders çerçevesinde, taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu sözleşme türleri üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda, özellikle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da ele alınmış olan tüketici satım sözleşmeleri, kapıdan satışlar, taksitle satışlar, kampanyalı satışlar ve tüketici kredi sözleşmeleri ele alınacaktır. Bunun yanı sıra, 2003 yılı itibariyle TKHK'a eklenmiş olan genel işlem şartlarının yer aldığı sözleşmelerde tüketicinin korunması, uzaktan satım, paket tur, devre tatil ve kredi kartı sözleşmeleri gibi konular üzerinde de durulacaktır. Derste, Avrupa Birliği'nin tüketicinin korunması alanında yayınlanmış yönergeleri ve çeşitli Avrupa ülkelerinin mevzuatı mukayeseli olarak değerlendirilecektir.
 •  
 • LAW 519 - Bankacılık Suçları
 • Ders kapsamında güncel bir konu olan Bankacılık Kanunu'nda düzenlenen bankacılık suçları, bu hükümlerin uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar, banka yöneticilerinin cezai sorumluluğu, banka görevlileri tarafından işlenen suçlar, bu suçların takip ve soruşturma usulleri, konuya ilişkin mahkeme kararları da değerlendirilerek incelenecektir
 •  
 • LAW 549 - Sigorta Hukukunun Güncel Sorunları
 • Türk Ticaret Kanunu'nun beşinci kitabında sigorta sözleşmelerine ilişkin ayrıntılı düzenlemeler yer almıştır. Ne var ki bu hükümlerin, çağdaş sigorta uygulamasında ortaya çıkan bütün sözleşme türleri için tatmin edici çözümler getirdiğini söylemek güçtür.Sigorta Murakabe Kanunu vasıtasıyla İdare'nin sözleşmeler sahasına yaptığı müdahaleler, özel hukuka ilişkin kuralların uygulanmasında duraksamalara yol açmaktadır. Öte yandan, reasürans himayesinin genellikle milletlerarası piyasalardan sağlanması nedeniyle, sigorta sözleşmelerine, yabancı bir ülkenin hukukuna göre hazırlanmış şartlar eklenmesi yaygındır. İdare'nin hazırlayıp kullanıma sunduğu şartlar da eklenince, somut bir soruna yalın bir çözüm bulmak gittikçe zorlaşmaktadır. Bu derste, uygulamada karşılaşılan sorunlardan ve yargıya intikal etmiş örneklerden hareket edilerek, sigorta sözleşmelerine ilişkin güncel sorunlar ele alınıp tartışılacak, yasaya uygun ve gereksinmeleri karşılayan çözümlere varılmasına çalışılacaktır.
 •  
 • LAW 550 - Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku
 • Dersin amacı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun dogmatik temellerini incelemek ve uygulaması hakkında bilgi vermektir. Derste kanunun sistemi ile eser ve eser sahipliği kavramı, eser sahibinin hakları ve bu haklar üzerindeki sınırlamalar, bağlantılı hak kavramı, haklar üzerindeki hukuki işlemler ve hak sahiplerinin korunması için öngörülen idari ve hukuki koruma yolları incelenecektir. Bu bağlamda özellikle internet üzerinde fikri hak koruması, müzik eserlerinin durumu, çeşitli meslek birlikleri kanalıyla korunan bağlantılı hak sahiplerinin durumu ve cezai takip yolları tartışılacaktır.
 •  
 • LAW 555 - Hukukçu Olmayanlar için Temel Ticaret ve Borçlar Hukuku
 • Borçlar ve ticaret hukuku kuralları hukuk dogmatiği açısından önem taşımaları yanında, toplumun geniş kitlelerini hem bireysel hem de ticari bazda ilgilendirmeleri itibariyle günlük hayatımıza doğrudan etkileri olan kurallardır. Derste ele alınacak olan kavramlar, hukukçuları olduğu kadar ticaret hayatında gerek bireysel gerekse kurumsal işletmecilik açısından karar alma aşamalarında görev alan katılımcıları ilgilendirecek temel konuları içermektedir. Piyasalarda müşterilerle hukuki ilişkiye girilmesini gerektiren hemen her türlü durumda karşılaşılması söz konusu olan hukuki kavramlar kapsam içerisine alınmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, müşterinin kurumla sözleşme yapma ehliyetinin varlığı, yapılan sözleşmenin geçerli olması için gerekli şartlar, kredi verilmesi noktasında verilen kredinin teminat altına alınmasında kullanılabilecek hukuki enstrümanlar, karşı tarafın kurumsal bir müşteri olması halinde kimin temsil yetkisine ne zaman ve hangi şartlar altında sahip olduğunun saptanması sorunu, alacak ilişkisinin bir kambiyo senedine dayandırılması halinde aranılması gereken unsurlar, vb. dersin içeriğini oluşturan konuların bir kısmını belirlemek açısından örneklendirilebilir.
 •  
 • LAW 558 - Teminat Hukuku
 • Bir borç ilişkisinin yaratabileceği riskleri olabildiğince azaltmak için yararlanılan teminat kurumuna ilişkin bilgiler hukuk fakültelerinde topluca sunulamamakta, dört yıllık eğitim süresince, farklı derslerde farklı bağlamlarda ele alınmaktadır. Teminat Hukuku adlı bu dersin amacı, lisansta alınan eğitimi bir kez daha gözden geçirmek ve var olan bu farklı teminat türlerine ilişkin bilgileri topluca değerlendirmektir. Ayrıca, teminatlar bakımından uygulamada ortaya çıkan sorunlar ve Yargıtay'ın bu sorunlara ilişkin çözümleri hakkında katılımcıların bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.
 •  
 • LAW 560 - Bireysel İş Hukukunun Güncel Sorunları
 • 10 Haziran 2003 tarihinde Yeni İş Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile Türk İş Hukuku esaslı bir değişim sürecine girmiştir. Özellikle, Uluslararası Çalışma Örgütü ve AB müktesebatı esas alınarak getirilen yeni yasal düzenlemelerin uygulanması eskiye oranla köklü yaklaşım farklılıklarını gerektirebilmektedir. Bu süreç içinde, bir yandan İş Hukuku'nun temel ilkeleri mercek altına yatırılırken, öte yandan getirilen pozitif normların uygulamasında karşılaşılan sorunlara çözüm arayışları devam etmektedir. Bu dersle amaçlanan, içinde bulunulan dönemde gerek yargı gerekse öğreti tarafından ön plana çıkarılıp tartışılan sorunların akademik bir disiplin içerisinde ele alınıp incelenmesidir. Bu çerçevede ön plana çıkan konu başlıkları şu şekilde sıralanabilir: İstihdamın dışsallaştırılması uygulamaları, alt işverenlik ve ödünç iş ilişkileri, atipik iş sözleşmesi türleri ve uygulama sorunları, işçi ve işverenin borçları, özellikle işverenin eşit davranma borcu, iş sözleşmesinin feshi ve iş güvencesi, kıdem tazminatı ve kıdem tazminatı fonu.
 •  
 • LAW 562 - Seminer
 • Yüksek lisans programında zorunlu ders statüsünde olan bu dersin amacı, öğrencileri bilimsel araştırma teknikleri ve usulleri konusunda bilgilendirmektir. Bu çerçevede, iki kısımda işlenecek olan dersin ilk kısmında, kütüphane ve sanal ortamda kaynak taraması, tasnifi ve değerlendirilmesi konuları ele alınacaktır. Dersin ikinci kısmında ise, bilimsel eserin hazırlanmasında konu seçimi, hazırlık okuması, geçici planın hazırlanması, kaynakların okunup değerlendirilmesi, araştırmanın yazılması, makalenin biçimi, bölüm başlıklarının numaralandırılması, metin aktarmaları ve dipnotlar incelenecektir.
 •  
 • LAW 565 - Hukukçular için Temel İşletme ve Ekonomi
 • Dersin amacı, Ekonomi Hukuku'na kayıt yaptıran öğrencilerin, Program'ın ilk döneminde ekonomi ve iş idaresi kavramlarıyla tanıştırılması, Program'ın devamında alacakları derslerde karşı karşıya kalacakları ekonomiyle ilgili konulara kolaylıkla uyum sağlayabilmelerinin sağlanmasıdır. Ekonomiden anlayan hukukçularla, hukuktan anlayan ekonomistlere ihtiyaç duyduğumuz günümüz iş ortamında, bu ders hukukçulara temel ve kavramsal işletme yönetimi ve ekonomi bilgisi vermeyi hedeflemektedir.
 •  
 • LAW 573 - Sermaye Piyasasının Temel Kavram ve Kurumları
 • Bu derste, Sermaye Piyasası Kanunu'nun amaç, konu ve kapsamı, halka açık anonim ortaklıklar ve özellikleri, sermaye piyasası kurumları, sermaye piyasası faaliyetleri, sermaye piyasası araçları, Sermaye Piyasası Kurulu, aleni pay alım teklifi (tender offer), vekaleten oy kullanma (proxy), içerden öğrenenlerin ticareti (insider trading) ve sermaye piyasasında denetim ve sorumluluk, vb. konular işlenecektir.
 •  
 • LAW 587 - Elektronik Ticaret Hukuku
 • Bu derste, katılımcılarla birlikte, elektronik ticarete ulusal ve uluslararası planda uygulanacak olan kuralların ele alınması amaçlanmaktadır. Dersin içeriği, Türk Hukuku'nun yanısıra, AB ve Amerikan Hukukları ile birlikte, özellikle elektronik satım sözleşmelerine uygulanması söz konusu olan Viyana Uluslararası Satım Anlaşması çerçevesinde planlanmıştır.
 •  
 • LAW 589 - Hukukçular için Temel Muhasebe ve Finans
 • İşletmeler her an farklı bilgi kaynaklarına dayanarak çeşitli kararlar almak zorundadır. İşletmelerin dili olarak da tanımlanan muhasebe, işletmelere bilgi sağlayan en önemli kaynaklardan bir tanesidir. Bu dersin amacı, finansal tablo hazırlama sürecini öğretmek ve muhasebenin hukuki çerçevede iş hayatındaki yerini göstermektir. Dersin birinci bölümünde, muhasebe sistemi giriş seviyesinde incelenecek ve finansal tablolar tanıtılacaktır. Bu bölümde, muhasebenin amacı tartışılacak ve öğrencileri muhasebe kavram ve tanımları, muhasebe kayıt sistemi ve finansal tabloların oluşturulması için bu kayıtların derlenme yöntemleri anlatılacaktır. İkinci bölüm ise, Türk Vergi Mevzuatı ile muhasebe uygulamaları arasında bir köprü kurmayı amaçlamaktadır. Vergi matrahının belirlenmesi, bir şirketin muhasebe kayıtlarını tutma zorunluluğunun arkasındaki en önemli nedenlerden birisidir. Vergi mevzuatı tarafından zorunlu tutulan muhasebe uygulamaları ve bunlara uyulmaması durumunda karşılaşılacak olan yaptırımlar ve cezalar tartışılacaktır. Vergi matrahı dışında, finansal tablolar piyasadaki profesyonellere önemli başka fonksiyonlar da sağlamaktadır. Muhasebe tarafından sağlanan bilgileri kullanarak işletmenin finansal nitelikteki her türlü faaliyeti izlenebilir. Finansal tablolar hem işletme için karar alan işletmenin içinde yer alan kişiler, hem de işletmenin dışında yer alan ve işletme hakkında karar alan kişiler için gerekli olan finansal bilgi altyapısını sağlar. Dersin üçüncü bölümünde, finansal tabloların analizi ve bu analizden elde edilen bilgileri kullanarak işletmenin faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve bu değerlendirmeler çerçevesinde alınan finansal kararlar tartışılmaktadır. Bu bölümde, ayrıca finansal tablolardan bilgi edinmek isteyen çıkar sahipleri, dolandırma amacıyla finansal tablolar üzerinde yapılan manipülasyonlar da Enron örneği çerçevesinde incelenmektedir. Öğrenciler, bu dersi izleyerek, muhasebenin kavram ve ilkelerini kullanarak bir işletmenin gerçekleştirdiği işlemlerin kaydedilmesi ve raporlanması için gerekli donanımı kazanacaklar, finansal analiz ve yönetim için gerekli temel bilgileri edinecekler, finansal raporlama uygulamalarında karşılaşabilecekleri manipülasyonları inceleyecekler ve vergi mevzuatının öngördüğü muhasebe uygulamalarını öğreneceklerdir. Bu bilgiler, öğrenciler için, vergi, iflas, satın alma ve birleşme ve sermaye piyasası dolandırıcılıkları gibi farklı hukuki davalarda faydalı bir altyapı sağlayacaktır.
 •  
 • LAW 597 - İdari Uyuşmazlıklar ve İdari Yargı
 • İdari uyuşmazlıklar ve idari yargı, temel hak ve özgürlüklerin korunması bakımından büyük bir öneme sahiptir. Son dönemlerde yapılan idarenin örgütsel yapısının ve görevlerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik yoğun yasal düzenlemeler, idari yargının işleviyle etkin yargısal korunma ve yargılama usulleri konularını gündemde tutmaktadır. “İdari uyuşmazlıklar ve idari yargı” dersinin temel konuları, etkin yargısal korunma, hak arama hürriyeti, idari yargı yetkisinin kapsam ve sınırları, idari davalar, özel idari usullerin idari yargı denetimine etkileri özellikli idari uyuşmazlıklar ve yargılama usulleridir. Bu konular, pozitif hukuki düzenlemeleri esas alınarak teorik temelleri ve pratikteki örnekleriyle birlikte incelenecektir.
 •  
 • LAW 599 - Uluslararası Enerji Hukuku
 • Geleneksel birincil enerji kaynakları kömür, petrol, doğalgaz ve nükleer enerjidir. Ancak, günümüzde yenilenebilir enerji kaynakları da (güneş, hidroelektrik, rüzgâr) giderek önem kazanmaktadır. 1973'te başlayan petrol kriziyle başlayıp bugüne kadar güncelliğini koruyan enerji sorununun karşısına kısa bir zaman sonra da çevre koruması sorunu geçmiştir. Fosil kökenli enerji kaynaklarının kısıtlı, nükleer enerjinin riskli, yenilenebilir enerji kaynaklarının ise büyük yatırımları gerektiriyor olması, enerji kaynaklarının elde edilmesinin ve enerji üretiminin pahalı olması, enerji üretimiyle tüketimi arasında eşzamanlılık ve bire bir karşılıklılık olmaması gibi nedenlerle, bir yandan enerji yatırımlarının diğer yandan enerji dolaşımının uluslararası ve stratejik önemi giderek artmış ve uluslararası enerji hukuku son 15 yılda ön plana çıkmıştır. Uluslararası enerji hukukunun temel taşını ise, ülkemizin de taraf olduğu Enerji Şartı Antlaşması oluşturmaktadır. Uluslararası enerji hukuku dersinde de, bu temel taş esas alınarak uluslararası enerji piyasalarının yapısı, uluslararası enerji dolaşımı kuralları, uluslararası enerji yatırımlarına tanınan güvenceler gibi temel konular ele alınacaktır.
 •  
 • LAW 606 - Uygulamalı Rekabet Hukuku
 • Rekabet Kurumu'nun 1997 yılında kurulmasından bu yana, Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun ticari hayattaki her türlü ilişkiye yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. 2004 yılı itibarıyla sadece Kurul, karteller, tekeller ve birleşmelere dair iki bin beş yüzün üzerinde karar vermiştir. Kanun hükümlerinin çerçeve norm özelliği ve Kurum'un Rekabet Hukuku politikası oluşturmadaki işlevi düşünüldüğü zaman, bu kararların maddi hükümlerin uygulanması ve yorumlanmasında son derece önemli olduğunda şüphe yoktur. Bu bakımdan AB ve ABD hukuklarında olduğu üzere, “içtihat hukuku” Türk rekabet hukukunun oluşumu ve gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Bu dersin amacı da, uygulamadan gelecek uzmanların da katılımıyla Rekabet Hukuku içtihatlarının incelenmesi ve tatbikatta Rekabet Hukuku normlarının nasıl bir görünüm aldığının Kurul ve mahkeme kararları ışığında belirlenmesidir.
 •  
 • LAW 609 - Vergi Hukukunda Güncel Gelişmeler
 • Bu dersin konusu, 2006 yılında ihdas edilen yeni Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerinin ve yasada ilk kez ihdas edilen kontrollü yabancı şirket düzenlemeleri, transfer fiyatlandırması hükümleri gibi yeni müesseselerin ele alınmasıdır. Derste, kurumlar vergisi yükümlüsü olan anonim ve limited şirketlerle, yatırım fon ve ortaklıklarının tabi olduğu vergisel düzen incelenir. Bu kurumların yurt içi ve yurt dışı kazançlarının vergilendirilmesine hakim temel kurallar değerlendirilir. Bu çerçevede gerektiği oranda uluslararası vergi hukukunun temel kaynağını teşkil eden uluslararası vergi anlaşmaları da paralel biçimde ele alınır. Dersin amacı, tam yükümlü ve dar yükümlü şirketlerin Türkiye'de tabi oldukları vergisel düzenin detaylı bilgisinin verilmesidir.
 •  
 • LAW 610 - Yeni Anonim Şirketler Hukuku
 • Bu dersin konusunu Türk Anonim Şirketler Hukuku'nda, şirketlerin kurulması, yapılanması ve faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan temel değişiklikler oluşturmaktadır. İncelenecek konular; yönetim kurulu, şirketin temsili, genel kurul, kararların geçersizliği, sermaye artırımı, hissedarlık hakları, azınlık hakları, pay senedi ve tahvil ihracı, sermaye piyasası hukuku ile bağlantılar, kurumsal yönetim ilkeleri ve şirketin tasfiyesidir.
 •  
 • LAW 612 - Patent ve Faydalı Model Hukuku
 • Bir yandan 1995 yılında 551 sayılı ”Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin kabul edilmesi, diğer yandan teknolojik gelişmeler Türkiye'de patent ve faydalı model hukukuna olan ilgiyi artırmıştır. Bu derste, uluslararası düzenlemeler ve 551 sayılı KHK ışığında patent ve faydalı model kavramı, patent verilebilirlik şartları, patent alma usulü, patent hakkının kapsamı, buna getirilen sınırlamalar ve patent hakları üzerideki hukuki tasarruflar ele alınacaktır.
 •  
 • LAW 613 - Adli Bilişim
 • Bu ders, öğrencilere bilgisayar kullanımı, bilgisayar suçları ve adli bilişim incelemeleri konusunda pratik ve hukuki konseptler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Adli Bilişim, elektronik bir medyanın ve içeriğinin herhangi bir uyuşmazlığın veya suçun delillerinin elde edilmesi amacıyla bilimsel yöntemlerle ve sistematik olarak incelenmesidir. Bilgisayar ve internet kullanımı hayatımızın önemli bir parçası haline geldiği için, adli bilişim de özel uzmanlık gerektiren yüksek teknolojik bir alan olarak gelişmiştir. Bu ders kapsamında, öğrencilerle adli bilişim süreçleri ve elektronik verileri toplarken ve analiz ederken standartların önemi ve standart ihtiyacı incelenecektir. Ders, öğrencilere hukuk veya ceza davasında kullanılması amacıyla bilgisayar tabanlı delillerin toplanması, muhafaza edilmesi, incelenmesi ve hazırlanması süreçleri hakkında bilgiler verecektir. Bu aktiviteler adli bilişim uzmanının olay yeri incelemesi ve bilgisayarı kapsayan haksız fiillere yönelik temel görevlerini tanımlamaktadır.
 •  
 • LAW 615 - Bilgi ve İletişim Teknolojileri Hukuku
 • Dersin amacı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Hukuku (ICT Law) disiplininin karşılaştırmalı hukuk doğrultusunda incelenerek Türk Hukuk Sistemi içerisindeki yerini ve gelişimini katılımcılara aktarmaktır. Ders sırasında, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Hukuku'na etki eden ulusal ve uluslararası politikalar, bilgi teknolojileri odaklı inovasyona dayalı girişimcilik, internet üzerindeki popüler iş uygulamaları doğrultusunda elektronik ortamda tüketicinin korunması, bilgi toplumunda fikri haklar, bilgi güvenliği, reklam, standardizasyon ve akreditasyon modelleri gibi konular Türk Hukuku ve AB mevzuatı kapsamında incelenecektir.
 •  
 • LAW 618 - Uygulamalı Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku
 • Bu ders, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku'nun teorik temellerine hakim olan kişilere yönelik olup, bu konudaki uygulama sorunlarının, uygulayıcılarla tartışılabileceği bir zemin yaratma amacını taşımaktadır. Amaç, bir yandan katılımcılara uygulamadaki gelişmelerle ilgili güncel bilgilerin aktarılması, diğer yandan katılımcıların teorik bilgilerini kullanarak uygulamanın yarattığı sorunlar karşısında çözüm üretmelerini sağlamaktır. Her hafta fikir ve sanat eserlerini ilgilendiren farklı bir konu, bir hukuk uygulayıcısı veya meslek birlikleri ya da ilgili kamu kurumlarından davet edilecek bir uzmanla birlikte ele alınacak, uygulama sorunlarının ve olası çözümlerin ortaya konulmasına ve değerlendirilmesine çalışılacaktır.
 •  
 • LAW 623 - Veri Koruması Hukuku
 • Yaşanılan teknolojik ve sosyal gelişmelerle nedeniyle kişisel verilerin korunması önem kazanmıştır. Buna bağlı olarak, kişisel verilerin işlenmesinde uyulması gereken kurallar bütünü, temel hak ve özgürlükleri koruma amacını taşır. Dersin ağırlık noktası, henüz tasarı aşamasında bulunan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve buna bağlı yürürlüğe konulması hedeflenen yönetmelikler ile veri korumasına dair Ceza Kanunu hükümlerinin incelenmesi olacaktır. Anılan kurallar bütünü, yürürlükteki mevzuat ve veri koruması hukuku alanında Avrupa Birliği'nde yürürlüğe konulan veri koruması yönergeleri bağlamında incelenecektir. Bu çerçevede, uygulamada sorun yaratacak önemli konularda, çeşitli ülke mevzuatları da incelenerek ulusal ve uluslararası güncel gelişmeler yorumlanacaktır.
 •  
 • LAW 627 - İlaç Hukuku
 • İlaç Hukuku dersi, ilaç endüstrisinin dinamiklerini ve hukuk kurallarının bu piyasayı nasıl şekillendirdiğinin kavranmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu endüstrinin her aşamasında devletin rol oynaması, sadece ürünün insan sağlığındaki önemli yeri değil, aynı zamanda hem arz hem de talebinin diğer ürünlerden farklı niteliklere sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Piyasa yapısının, endüstride uygulanacak regülasyonun gerekçesinin ve şeklinin belirlenmesi ve hukuk kuralının oluşmasına ne şekilde etki ettiği, pazar yapısının zaman içindeki değişiminin bu kuralları nasıl etkilediği dersin üzerinde duracağı temel konulardır. Kuralların ve bunların gelişiminin farklı ekonomiler ve kültürler için ne açıdan farklılaştığı da ders kapsamı içinde yer almaktadır. Ders kapsamında ayrıca, farklı ülkelerdeki tarihsel gelişim işlendikten sonra, Türkiye'deki mevcut uygulamanını anlaşılması ve doğru düzenleme politikasının ne olduğunun tartışılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, fikri mülkiyet hakları, ruhsatlandırma, fiyatlama, geri ödeme, işbirlikleri ve dağıtım (depolar ve eczaneler) gibi ilaç piyasası için hayati öneme sahip süreçler incelenecek ve dünyadaki örneklerle ülkemiz uygulaması karşılaştırılacaktır. Bunlarla birlikte, düzenlemeleri gerçekleştiren devlet kuruluşlarının rolü ve düzenlemeleri ile temyiz incelemesini gerçekleştiren mahkemelerin kararları üzerinde durulacaktır. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı'nın ve ABD ilaç ve gıda ile ilgili düzenleyici kurum FDA'in önemli uygulamaları ile Türk ve yabancı mahkemelerin ve rekabet otoritelerinin kararları analiz edilecektir.
 •  
 • LAW 633 - Marka Hukuku
 • Marka Hukuku fikri mülkiyet hukukunun önemli bir alanını oluşturmaktadır. Dersin kapsamında, marka hukukunun genel özellikleri, marka kavramı ve çeşitleri, marka tescili ve ayırt edici işaretler, tescilden doğan haklar ve marka hakkının sona ermesi gibi konular yer almaktadır. Markaların ulusal ve uluslararası düzeyde korunması, bu hakların doğumu için yapılması gerekenler ve doğmuş hakların korunmasına ilişkin davalar ders kapsamında ele alınacak diğer başlıklardır.
 •  
 • LAW 634 - Dünya Ticaret Hukuku ve Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkları Çözüm Yolları
 • Bu ders, uluslararası ticaret ilişkilerinin hem özel ve hem de kamu hukuku yönlerini ele alacaktır. Dersin ilk kısmında, dünya ticaret sisteminin hukuki yapısı ve işleyişinin genel görünümünün ve devletler arasındaki ticari ilişkileri düzenleyen hukuki metinlerin incelenmesi, özellikle DTÖ hukuku ve AB ve NAFTA gibi bölgesel ticaret anlaşmalarının tarifeler ve tarife dışı engeller, ayrımcılık, bölgeselleşme, antidamping vergileri, telafi edici vergiler, korunma önlemleri ve ticari uyuşmazlıkların uluslararası çözümü alanlarındaki kurallarına odaklanarak yapılacaktır. Dersin ikinci kısmı ise, katılımcıların yabancı yatırımlara uygulunan uluslararası hukukun temel prensiplerine ve yatırımcılarla ve egemen devletler arasındaki yabancı yatırım uyuşmazlıklarının sonuçlarına aşina olmaları amacını gütmektedir. Bu amaca ulaşmak üzere, ders uluslararası ticaret ve yatırım uyuşmazlıklarının çözümünü, özellikle uluslararası tahkim ve yargı harici diğer uyuşmazlıkların çözümü mekanizmaları çerçevesinde ele alacaktır. Başlıca yargı kararlarını ele almak suretiyle BIT (İkili Yatırım Anlaşmaları), ICSID, NAFTA (bölgesel), DTÖ ve Enerji Şartı Sözleşmesi (çok taraflı) gibi temel araç ve kuramlara özel vurgu yapılacaktır.
 •  
 • LAW 636 - Toplu İş Hukukunun Güncel Sorunları
 • 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'na ilişkin değişiklik tasarısı TBMM'ne sunulmuştur. Bu tasarılar Türkiye'nin Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmeleri ve AB mevzuatına uyum çerçevesinde atması gerekli adımlardan oluşmaktadır. Aslında sorunun özünde 2821 ve 2822 sayılı yasalarda benimsenen temel anlayış yatmaktadır. Bu dersle amaçlanan, bu yasalarla kurulan sistemi bir bütün olarak ele alarak, yapılması düşünülen değişiklikleri kolektif özgürlükler bağlamında incelemektir. Bu çerçevede, ön plana çıkan konu başlıkları şu şekilde özetlenebilir: Sendikaların örgütlenme esasları ve sendika özgürlüğü, sendika içi demokrasiyi sağlamaya ilişkin düzenlemeler, toplu iş sözleşmesi sistemi ve düzeyi, toplu iş sözleşmesi iş sözleşmesi ilişkisi, toplu iş uyuşmazlıkları, grev ve lokavt.
 •  
 • LAW 640 - Sinema Eserleri Hukuku
 • Başta geleneksel anlamda sinema eserleri olmak üzere, televizyon için hazırlanan görsel-işitsel programların (televizyon dizileri, yarışma programları ve formata dayalı diğer programlar, belgesel filmler, reklamlar ve müzik videoları, vb.) Türk hukuku ve mukayeseli hukuk göz önüne alınarak hukuki nitelikleri tespit edilecek, sinema eseri ve diğer görsel-işitsel yaratımlar üzerindeki eser sahipliği ve bu statüden doğan sorunlar ele alınacak, görsel-işitsel yaratımlar açısından yapım ve lisans sözleşmeleri başta olmak üzere bazı sözleşme tipleri incelenecektir.
 •  
 • LAW 650 - Borçlar Hukuku'nda Güncel Gelişmeler
 • Borçlar Kanunu Tasarısı'nın kanunlaşması ile birlikte, Borçlar Hukuku alanında önemli değişiklikler gerçekleşmiş olacak ve Özel Hukuk'un temeli olan bu alanda bilgilerin güncellenmesi gerekecektir. Bu derste de, Yeni Borçlar Kanunu'nun getirdiği değişiklikler ve yenilikler, önce Genel Hükümler, ardından kira sözleşmesi ve kefalet sözleşmesi başta olmak üzere Özel Hükümler ayrı ayrı ele alınmak suretiyle değerlendirilecektir.
 •  
 • LAW 662 - Ticaret Hukukunda Şirketlerin Yeniden Yapılandırılması
 • Derste, şirketlerin birleşme ve bölünme şeklindeki yeniden yapılandırma işlemleri, mevcut hukuk ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ışığında değerlendirilecektir. Bunun yanı sıra, şirketin yapısında bir değişiklik yaratmamasına rağmen, hisse devralınması yoluyla şirketin yönetiminin el değiştirmesi konusu da ele alınacaktır. Konu, bir yandan teorik boyutuyla incelenecek, diğer yandan zaman zaman davet edilecek konuklarla, konunun uygulama boyutunun yansıtılmasına da çalışılacaktır.
 •  
 • LAW 664 - Çevreci Bilişim Teknolojisi Hukuku ve Cloud Computing
 • Çevreci bilişim teknolojisi, ICT ürünlerinin, çevreye en az zarar verecek şekilde tasarlanmaları, üretilmeleri, kullanılmaları ve yok edilmelerini de hedeflemektedir. Çevreci bilişim teknolojisi hukuku ise ICT ile ilgili yasal düzenlemelerin çevreci bilişim teknolojilerini destekleyecek, kağıt tüketimini yok edecek, iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılmalarını sağlayacak, kağıt arşivleri ortadan kaldıracak, hukuk kuralları ile güncel bilişim teknolojilerinin yaygın kullanımını teşvik edecek şekilde yapılmasını amaçlamaktadır. Çevreci bilişim teknolojilerinin bugün en önemli uyggulamalarından biri Cloud Computing'dir. Elektronik ortamda yeni bir iş yapma modeli olarak ifade edebileceğimiz Cloud Computing, bir işletmenin ihtiyaç duyabileceği yazılım, donanım, data center, arşivleme gibi bileşenlerin hemen hepsini Cloud'da sunmaktadır. Bu sayede maliyetler önemli ölçüde minimize olduğu gibi, işletmeler oldukça hızlı iş süreçlerine sahip olmaktadır. Cloud Computing'e ilişkin yasal düzenlemeler çevreci bilişim teknolojisi hukukunun güzel örneklerindendir. Ancak Cloud bu yapısı itibariyle öncelikle cevaplanması gereken bir dizi hukuki sorunu da beraberinde getirmektedir. Bu ders kapsamında çevreci bilişim teknolojileri ve hukuku açısından Cloud Computing değerlendirilecektir.
 •  
 • LAW 666 - İlaç Patenti Hukuku
 • Dünya çapında ilaç konusunda yeniliklerin korunması yatırımların ve araştırmaların desteklenmesine bağlıdır. İlaç ve diğer tıbbi ürünlerin yapısı gereği, ilaç patenti diğer patentlere kıyasla özellikler içermektedir. Bu derste, uluslararası düzenlemeler ve 551 sayılı KHK ışığında ilaç ve tıbbi ürünler açısından patent verilebilirlik şartları, patent alma usulü, patent hakkının kapsamı, buna getirilen sınırlamalar ve patent hakları üzerideki hukuki tasarruflar ele alınacaktır.
 •  
 • LAW 674 - Hukuk Muhakemeleri Kanununun Getirdiği Değişiklikler
 • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) 12 Ocak 2011 tarihinde kabul edilmiş, 4 Şubat 2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Kanun, 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girerek 1086 sayılı halihazırda uygulanmakta olan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nu yürürlükten kaldıracaktır. HMK ile, özellikle uygulamada sorunsuz işleyen ve rahatsızlık duyulmayan müesseseler korunmaya çalışılmıştır. Eski kanunun ağır dili sadeleştirerek, terminoloji bozulmadan Türkçe bir anlatım benimsenmiştir. Buna karşlılık, yargılamanın işleyişini değiştirebilecek, yargılama sürecini hızlandırmayı ve kolaylaştırmayı amaçlayan bir kısmı çok önemli bir kısmı daha az önemli pek çok değişiklikler yapılmıştır. Derste, değişiklik olan ve olmayan konular üzerinde durulacaktır. Değişmeyen hususların HMK döneminde nasıl uygulanabileceği tartışılacak, değişiklik olan hususlarda ise, değişiklik tanıtılarak niteliği ve yargılama sürecine olan etkisi değerlendirilecektir.
 •  
 • LAW 601 - Yüksek Lisans Tezi
 • Tezli yüksek lisans programı çerçevesinde yazılması beklenilen tez, bilimsel kriterlere uygun kaleme alınmış, araştırma ürünü, özgün bir çalışmadır. Öğrencinin bu çalışmayla hukuksal bilgileri değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmış olduğunu kanıtlaması beklenir. Araştırmasının sonuçlarıyla adayın Türk hukuk biliminin gelişimine bir katkıda bulunması ve belirli bir hukuksal sorunun çözümüne farklı bir bakış açısı kazandırması istenmektedir.
 •  
 • LAW 603 - Yüksek Lisans Projesi
 • Tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin yazması gereken projede, adayın, kendisine sunulan derslerde edindiği bilgiyi uygulamada karşılaşılan güncel hukuksal sorunlardan birinin çözümünde uygulayabildiğini göstermesi, teorik yaklaşımdan çok ampirik bir yaklaşım sergilemesi ve olanak ölçüsünde meseleci yöntemle (case method) çalışması beklenmektedir.